Học “tất tần tật” từ vựng tiếng anh theo chủ đề trái cây bằng flashcards

Học từ vựng tiếng anh theo chủ đề trái cây

Học “tất tần tật” từ vựng tiếng anh theo chủ đề trái cây bằng flashcards

Từ trước tới nay việc học từ vựng tiếng Anh theo chủ đề được xem là một trong những phương pháp khá hiệu quả nhất. Nếu bạn theo dõi listsach.com từ lâu thì sẽ biết được hiện nay List Sách đang thực hiện một thử thách – challenge trong vòng 666 ngày học tiếng anh bằng flashcards. Chính vì vậy trong bài viết này mình xin giới thiệu “tất tần tật” từ vựng tiếng Anh theo chủ đề trái cây bằng Flashcards sẽ được thử thách trong những ngày tới.

Hy vọng với sự kết hợp hai phương pháp này sẽ giúp bạn nâng cao hiệu quả và cải thiện khả năng học từ vựng tiếng anh của bạn.

Flashcards cập nhật mỗi ngày tại fanpage: List Sách Hay Nên Đọc. Sau khi kết thúc chủ đề trái cây (các loại quả) thì link download flashcards sẽ được cập nhật tại bài viết này:

Học từ vựng trái cây với flashcards – listsach.com

Tất tần tật từ vựng tiếng anh chủ đề trái cây (tất cả các loại quả phổ biến):

 1. Durian – /´duəriən/: trái sầu riêng
 2. Rambutan: /ræmˈbuːtən/: trái chôm chôm
 3. Avocado: /¸ævə´ka:dou/: bơ
 4. Mandarin : /’mændərin/: quả quýt
 5. Guava: /´gwa:və/: ổi
 6. Pineapple: /’pain,æpl/: dứa, thơm
 7. Mangosteen: /ˈmaŋgəstiːn/: măng cụt
 8. Kumquat: /’kʌmkwɔt/: quất
 9. Jackfruit: /’dʒæk,fru:t/: trái mít
 10. Dragon fruit: /’drægənfru:t/: trái thanh long
 11. Papaya (or pawpaw): /pə´paiə/: đu đủ
 12. Plum: /plʌm/: mận
 13. Apricot: /ˈæ.prɪ.kɒt/: mơ
 14. Peach: /pitʃ/: đào
 15. Sapota: sə’poutə/: sapôchê (hồng xiêm)
 16. Longan: /lɔɳgən/: nhãn
 17. Pomegranate: /´pɔm¸grænit/: lựu
 18. Ambarella: /’æmbə’rælə/: cóc
 19. Star apple: /’stɑ:r ‘æpl/: vú sữa
 20. Almond: /’a:mənd/: quả hạnh
 21. Dates: /deit/: quả chà là
 22. Chestnut: /´tʃestnʌt/: hạt dẻ
 23. Tamarind: /’tæmərind/: me
 24. Strawberry: /ˈstrɔ:bəri/: dâu tây
 25. Berry: /’beri/: dâu
 26. Lychee (or litchi): /’li:tʃi:/: vải
 27. Starfruit: /’stɑ:r.fru:t/: khế
 28. Fig: /fig/: sung
 29. Pear: /peə/: lê
 30. Soursop: /’sɔ:sɔp/: quả mãng cầu xiêm
 31. Passion-fruit: /´pæʃən¸fru:t/: chanh dây
 32. Lemon: /´lemən/: chanh vàng
 33. Lime: /laim/: chanh vỏ xanh
 34. Persimmon – /pə´simən/: Quả hồng
 35. Grapefruit (or pomelo) /’greipfru:t/: bưởi
 36. Apple: /’æpl/: táo
 37. Orange: /ɒrɪndʒ/: cam
 38. Banana: /bə’nɑ:nə/: chuối
 39. Grape: /greɪp/: nho
 40. Mango: /´mæηgou/: xoài
 41. Kiwi fruit: /’ki:wi:fru:t/: kiwi
 42. Kumquat: /’kʌmkwɔt/: quất
 43. Coconut: /’koukənʌt/: dừa
 44. Watermelon: /’wɔ:tə´melən/: dưa hấu
 45. Melon: /´melən/: dưa

UPDATING …

Để học tốt hơn, bạn có thể xem thêm video về cách phát âm với video Fruit in English – Vocabulary của channel Woodward English:

Một số câu hỏi giao tiếp tiếng Anh về trái cây:

 1. Do you like to eat fruits? What’s your favorite one?
 2. How often do you eat fresh fruit?
 3. In your opinion, what’s the most delicious fruit?
 4. How often do you drink fruit juice? What kind of fruit juice do you drink?
 5. Do you like to eat fruit salad?
 6. What kind of fruits do you buy at the supermarket?
 7. What are the most common fruits in your country?

List Sách Tổng Hợp

Bài viết liên quan:

Post a Comment